Bez kategorii

Obcokrajowiec w aptece. Podsumowanie informacji…

Coraz większa liczba obcokrajowców w Polsce sprawia, że zaczynają się oni pojawiać również w aptekach i chcą realizować recepty. Mogą oni przy tym posługiwać się m.in. kartą EKUZ, poświadczeniem NFZ, kartą stałego pobytu, czy dowodem uchodźcy, które gwarantują świadczenie im usług zdrowotnych w naszym kraju. Obcokrajowiec może również przedstawić receptę wystawioną w swoim macierzystym państwie. Czy zawsze wiemy jak się w takich sytuacjach zachować? Kiedy wydać leki ze zniżką, a kiedy na 100%? Poniżej opis niektórych sytuacji jakie mogą przydarzyć się w aptece w związku z wizytą w niej cudzoziemca.

1. Recepty wystawione w innym kraju niż państwo członkowskie U

Obcokrajowiec może przedstawić recepty wystawione w innym kraju niż kraje członkowskie Unii Europejskiej. W takim przypadku recepta może być zrealizowana tylko i wyłącznie pełnopłatnie. Jednakże wystawione w języku obcym muszą zawierać takie dane jak: dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, adres), nazwę międzynarodową leku (jego postać, dawka, ilość), datę wystawienia oraz dane osoby ją wystawiającą wraz z odręcznym podpisem.

Należy pamiętać, że żadne z danych dotyczących leku nie mogą pozostawiać wątpliwości, co do tego co ma być wydane. Należy zwrócić na to szczególną uwagę wtedy, gdy przychodzi nam realizować receptę ukraińską, rosyjską, czy z innego kraju, w którym wiodącym alfabetem jest cyrylica. Niestety, ale gdy nazwa międzynarodowa substancji jest właśnie wypisana tym alfabetem, takiej recepty zrealizować nie możemy.

2. Recepty transgraniczne

Zasady wystawiania i realizacji recept transgranicznych zostały określone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego. Tego typu recepty zostały wprowadzone aby umożliwić obywatelom Unii Europejskiej realizację recept we wszystkich państwach Wspólnoty. Oprócz danych, które muszą być zawarte w recepcie wystawionej w krajach innych niż państwa członkowskie UE, rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. recept lekarskich nakłada również obowiązek umieszczenia na recepcie transgranicznej daty urodzenia pacjenta Pilne! Kolejni wytwórcy z zanieczyszczonym walsartanem! Dalsze wycofania… , adresu miejsca udzielania świadczenia, tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę, a także bezpośredni kontakt do niej, np. adres e-mail, czy numer telefonu.

Czytaj także:  Wsparcie psychiczne osoby chorej – czy farmaceuta swoją postawą może pomóc?

Przez ostatnich kilka lat popularny był temat recept transgranicznych, które można było wydrukować z systemu, w którym po opisaniu swojej sytuacji zdrowotnej generowane były recepty. Szczególnie były one popularne wśród kobiet chcących w łatwy sposób otrzymać środki antykoncepcyjne. Należy jednak pamiętać, że na recepcie transgranicznej musi zostać naniesiony odręczny podpis. Niedopuszczalne jest aby zrealizować receptę, która w całości została wydrukowana wraz z podpisem lekarza.

3. Obcokrajowiec z kartą EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli w skrócie EKUZ, może zostać wydana ubezpieczonemu pacjentowi w kraju jego stałego zameldowania. Uprawnia ona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej na takich samych zasadach jak ich obywatele. EKUZ ma za zadanie zapewnić dostęp jedynie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Stąd może się zdarzyć, że obcokrajowiec przyjdzie do apteki z receptą wystawioną w Polsce, z tymże jako jego identyfikator posłuży numer karty EKUZ, który należy sprawozdać do NFZ. Niektóre oddziały wojewódzkie NFZ wymagają również skanu karty EKUZ poszczególnych pacjentów, która ma być dołączona do części B zestawienia refundacyjnego.

Czytaj także:  Jak studenci mogą poprawić promocję opieki farmaceutycznej?

Należy, jednak pamiętać, że obcokrajowiec z kartą EKUZ nie ma prawa korzystać z dodatkowych uprawnień, chociażby takich jak uprawnienie “senior”. Nawet, gdy takie uprawnienie na receptę dla obcokrajowca z kartą EKUZ naniesie lekarz, osoba realizująca receptę ma obowiązek je pominąć. Tak samo nie ma możliwości realizacji takiej recepty z innymi uprawnieniami, np. DN, IW, IB, gdyż są one nadawane tylko i wyłącznie obywatelom Polski. Ponadto podczas realizacji recepty zawsze warto skontrolować termin ważności karty EKUZ. Należy pamiętać, że realizacja recepty po terminie ważności karty skończy się odrzuceniem refundacji przez NFZ. W polu oddziału NFZ, pacjent legitymujący się kartą EKUZ ma wpisany symbol państwa, którego jest obywatelem.

4. Obcokrajowiec z Poświadczeniem NFZ

Poświadczenie NFZ zapewniające pełen zakres świadczeń zdrowotnych NFZ może przyznać Dlaczego studenci farmacji powinni pracować w szpitalu obcokrajowcowi, który na stałe zamieszkuje terytorium Polski. Wydaje je właściwy dla miejsca zamieszkania obcokrajowca, oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoba posiadająca takie poświadczenie może tak samo jak obywatel Polski, wybrać swojego lekarza rodzinnego. W ten sposób mogą mu przysługiwać niektóre uprawnienia, takie jak uprawnienie “senior”, czy uprawnienie “ZK”, które może nabyć już wtedy, gdy mieszka na terytorium Polski. Tak, jak w przypadku karty, niektóre oddziały NFZ wymagają dołączenia kopii poświadczenia poszczególnych pacjentów, które należy dołączyć do części B zestawienia refundacyjnego.

Czytaj także:  Trądzik – dlaczego nasila się jesienią i jak sobie z nim radzić?

Poświadczenie, tak jak karta EKUZ, ma termin ważności, po przekroczeniu którego nie należy realizować recept dla pacjenta, dla którego poświadczenie zostało wystawione. Tak samo jak w przypadku pacjentów quiz – najczęściej fałszowane legitymujących się kartą EKUZ, obcokrajowiec z poświadczeniem NFZ w polu oddział NFZ ma wpisany symbol państwa, którego jest obywatelem.

5. Obcokrajowcy przebywający na stałe na terytorium Polski, którzy nie posiadają karty EKUZ ani poświadczenia NFZ

Obcokrajowcy, którzy przebywają na terenie Polski na podstawie wizy pracowniczej oraz czasowego zezwolenia na pobyt w naszym kraju, a także ci którzy posiadają status uchodźcy lub ubezpieczyli się dobrowolnie są objęci w pełnym zakresie ubezpieczeniem zdrowotnym. Legitymować się oni mogą następującymi dokumentami: paszportem, kartą pobytu, Kartą Polaka lub dowodem uchodźcy. Przy realizacji recepty dla takich pacjentów należy sprawozdać numery powyższych dokumentów w miejscu identyfikatora pacjenta. Osoba realizująca receptę ma obowiązek sprawdzić poprawność tych danych na podstawie okazanych dokumentów.

Obcokrajowiec, który legitymuje się wymienionymi w tym punkcie dokumentami, w polu oddział NFZ będzie miał wpisany numer właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce oddziału NFZ.

Artykuł Obcokrajowiec w aptece. Podsumowanie informacji… pochodzi z serwisu mgr.farm.

Obcokrajowiec w aptece. Podsumowanie informacji…

czas czytania: 5 min