Bez kategorii

NFZ stwierdził nieprawidłowości w ponad 80% skontrolowanych aptek

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informację o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Ulotka dla pacjenta – statyny Wojewódzkie Oddziały NFZ w III kwartale 2018 roku. Tylko w 49 przypadkach na 249 kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept...

W III kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 249 postępowań kontrolnych w aptekach. Z tego 233 kontrole zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. W 49 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (76 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (124 postępowania).

Przypomnimy, że w II kwartale 2018 roku skontrolowano 201. aptek. Spośród nich tylko w 26 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept. W przypadku pozostałych 92 proc. placówek przekazano zalecenia pokontrolne (czytaj więcej: Kontrole NFZ: 92 proc. aptek z zaleceniami pokontrolnymi).

Nieprawidłowa realizacja recept

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. nieprawidłowości polegające na realizacji recept, pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept. Brakowało na nich podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach. Na części recept brakowało też daty ich wystawienia. Bywały też przypadki nieprawidłowych lub niepełnych danych dotyczących przepisanych leków. Nie spełniały one też wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Apteki realizowały też recepty przed ich datą realizacji bądź po dacie ważności.

Czytaj także:  Leki w szkołach – nauczyciele będą je podawać uczniom

Kontrolerzy NFZ zwracali też uwagę na brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu. Zdarzały się też przypadki wydania bezpłatnie leków osobom Jeszcze farmacja nie zginęła, kiedy studenci żyją! z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.

W niektórych sytuacjach stwierdzano też wydanie leków w Od 1 stycznia apteki mają obowiązek elektronicznego otaksowania recept  ilości większej niż przepisana przez lekarza. Recepty realizowano też, gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku. Podobnie było w przypadku recept z  niezgodnie określoną odpłatnością.

Co ciekawe jednym ze stwierdzanych uchybień była też realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji. Zdarzały się też przypadki realizacji recepty na lek z grupy 1-N pomimo rozbieżności między ilością substancji czynnej zapisaną słownie i zapisaną liczbowo. Kontrolerzy stwierdzali też realizację recept na leki narkotyczne lub psychotropowe z innymi lekami na 1 recepcie. Apteki realizowały też recepty wypisane na blankiecie należącym do innego lekarza. Stwierdzano też błędnie ustalone wysokości marży detalicznej dla leków oraz błędne wyceny leków recepturowych.

Czytaj także:  NIK: Opolskie wolne od odwróconego łańcucha dystrybucji

Błędne otaksowanie recept

Innym rodzajem najczęściej stwierdzanych uchybiań, było nieprawidłowe otaksowanie recept i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ. Stwierdzano niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.) czy przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, identyfikator oddziału NFZ).

Podczas kontroli odkrywano też niesprawozdanie uprawnień dodatkowych, adnotacji „nie zamieniać”, daty realizacji „od dnia”. Bbrakowało też informacji o wydaniu odpowiednika czy niepodanie informacji o uprawnieniu dodatkowym. Niektóre apteki nieterminowo przekazywały dane o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept. Stwierdzano też nieprzekazanie w zestawieniach szczegółowych ceny hurtowej brutto użytego składnika farmaceutycznego/opakowania lub przekazanie błędnej ceny hurtowej składnika lub błędnej wartości składnika. Zdarzały się też przypadki przekazania zestawienia zbiorczego w formie elektronicznej po upływie terminu.

Inne uchybienia

Kontrolerzy stwierdzili też braki poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Zdarzały się rozbieżności pomiędzy personelem zgłoszonym do umowy z OW NFZ a faktycznie realizującym recepty refundowane w aptece. Część apteki nie przedstawiała też recept do kontroli lub nie dysponowała fakturami zakupu leków.

Czytaj także:  8 lat więzienia za napad na aptekę z atrapą kałasznikowa

Źródło: ŁW/NFZ

Artykuł NFZ stwierdził nieprawidłowości w ponad 80% skontrolowanych aptek pochodzi z serwisu mgr.farm.

NFZ stwierdził nieprawidłowości w ponad 80% skontrolowanych aptek

czas czytania: 3 min